Gå til hovedinnhald ( Trykk Enter )

-

Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

På helsestasjon møter du helsepersonell som du kan snakke med om emner som du bryr deg om. Tilbudet er gratis for ungdom opp til 25 år. Det vil som oftest være jordmor/helsesykepleier tilstede. HUSK: vi har taushetsplikt!

Disse er noen av emnene du kan ta opp:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksualitet generelt
 • Homofili / seksuell legning
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyking
 • Graviditet
 • Menstruasjonen
 • Slanking, spisevansker og kosthold
 • Psykiske vansker
 • Vonde opplevelser, seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien
 • kjærlighetssorg

Helsestasjonen kan også hjelpe deg med:

 • Henvisning til andre instanser i helsevesenet
 • Rekvirere/skrive ut resepter på ulike preprevensjoner og sette inn p-stav
 • Testing med tanke på kjønnssykdommer
 • Graviditetstest

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstilbudet og skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot enkeltelever, grupper og skolemiljøet i grunnskoler og i videregående skole.

Dette gjøres ved å gi helseopplysninger, gjennomføre foreldre- og elev-samtaler, helseundersøkelser og vaksinasjon. Dette er et lavterskel tilbud på skolene, kom innom for samtale

Helsesykepleierene samarbeider med skole, lege, fysioterapeut, psykisk helsearbeider for barn og unge, barnevern, PPT, BUP og andre tjenester som retter seg mot barn og unge.

Kontaktinfo
Navn: May Britt Ege,
Telefonnr.: 477 13 104,
E-post: maybritt.ege@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Kontaktinformasjon til helsestasjon og skolehelsetjenesten trykk her.

PPTs oppgaver:

Det står i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og andre utredninger at PPT skal gi ytelser til alle aldersgrupper, med et stort spekter av vansker i forskjellig art.

Her nevnes bla:

 • PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.
 • PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.
 • PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.
 • PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje tjenesten som BUP, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater.
 • PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.
 • PPT skal samarbeide med andre etater.
 • PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, barn/ungdommer selv, personale i barnehage og grunnskole, andre hjelpetjenester i kommunen.

Ansatte skal bruk henvisningsskjema og pedagogisk rapport for skole eller barnehage, ved forespørsel til PPT.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, – å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Lov om barneverntjenester gjelder for alle barn og unge 0-18 år som oppholder seg i kommunen. Dersom ungdom samtykker kan iverksatte tiltak videreføres frem til fylte 23 år.

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak og i samarbeid med familien vil en kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er mest hensiktsmessig.

Barneverntjenesten samarbeider med ulike tjenester. Offentlige instanser og  private organisasjoner, alt etter hva som kan være nyttig.

Melding til barneverntjenesten kan inngis  anonymt av private. En kan ringe til barneverntjenesten og drøfte en sak anonymt ved usikkerhet om noe bør meldes inn.

OSO barnevern Nord-Norge er et felles overordnet samarbeidsorgan for kommunene i nord og Bufetat.

Er du nysgjerrig på tilstanden for barnevern i Balsfjord kommune? Trykk her

Kontaktinfo

Konstituert Barnevernsleder: Tove-Beate Engum
Telefon: 91 55 14 16
e-post: ToveBeate.engum@balsfjord.kommune.no

Barnevernvakta: 95 19 52 40
Åpen alle hverdager 15.00-08.00 og alle helligdager og helger 24t. Dagtid ringes barnevernet i Balsfjord direkte.

Barnevernet i Balsfjord kommune inngått samarbeidsavtale med Tromsø kommune om døgnkontinuerlig akuttberedskap i barnevernet/barnevernvakta).

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis) Åpen når barnevernet sin vakttelefon er stengt, dvs. ukedager 14.00 – 08.00 og 24 timer helger og helligdager.

Balsfjord Ungdommen Leder An!

Tilbudet ble etablert i 2000 som et møtested for ungdom. Huset fikk derimot navnet sitt i 2006, hvor ungdommen selv døpte huset BULA, som står for Balsfjord Ungdommen Leder An.

Tilbudet er forebyggende og har åpent en dag i uken. Det er alltid en voksen tilstede under åpningstiden og alle arrangement er rusfrie.

I regi av BULA etableres det også andre aktiviteter. Som for eksempel sommerleir. Disse finner du mer informasjon om her.

Bry Dæ ble startet i 2008 for å gi ungdommen i Balsfjord en mulighet til å utrykke seg gjennom en forestilling.

Hvert år samles nærmere hundre ungdommer ei helg i måneden gjennom et halvt år, for å forberede ei forestilling som settes opp i mars. Ungdommen finner et teama som de syntes er viktig. Ungdommene kan delta med sang, musikk, drama, dans, film, foto, eller andre kreative uttrykk, og best av alt: De lager alt sjøl. Bry Dæ! har mange mål, men det er i prosessen fram mot forestillinga målene skal nås.

De som jobber på familievernkontoret er utdannet som psykologer, pedagoger og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. Alle som jobber hos familievernkontoret har taushetsplikt.

Ventetid: Familievernkontoret har som mål å tilby meklingstime innen 3 uker fra bestilling. I andre saker som par- og familieterapi og foreldreveiledning har vi som målsetting at ventetiden ikke skal være mer enn fire uker. I disse sakene vil par med barn blir prioritert.

 

bufdir.no

Krisesenteret for Tromsø og omegn er et lavterskeltilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Du trenger ikke være i akutt krise for å ta kontakt.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning for å komme til oss eller for å be om en samtale. Alle våre tjenester er gratis.

Kontakten med krisesenteret er frivillig.

Vi har taushetsplikt.

Vi kan tilby et trygt og midlertidig bosted.

Vi kan gi råd og veiledning for kvinner og menn som opplever fysisk, psykisk, seksuell og materiell vold i nære relasjoner. Vi informerer om rettigheter og muligheter.

Vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav og øvrig hjelpeapparat.

Vi tilbyr kartlegging og risikovurdering.

Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp.

Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme deg ut av.

Telefonnr.: 77 61 10 60